บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พร้อมให้บริการลูกค้าด้วย QDC

Selabhumi Enterprise (Thailand) Co., Ltd. Is ready to provide our customers with QDC.

セーラプーム・エンタープライズ(タイランド)株式会社 QDC三拍子そろったサービスのご提供

QUALITY

คุณภาพ (มาตรฐาน)
ตามความต้องการของลูกค้า

Quality (Standard)
Based on the customer’s requirement.

品質(基準)
お客様のニーズに合致した品質

DELIVERY

การส่งมอบ
ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

Delivery
On time as required by customer.

配達
お客様のご希望通りの配達

COST

ราคา
เหมาะสมและเป็นธรรม

Price
Fair and reasonable

価格
リーズナブルで公正な価格

QUALITY POLICY

นโยบายคุณภาพ

> นโยบายคุณภาพ

Quality Policy

> Quality Policy

品質方針

> 品質方針

SLOGAN

คำขวัญ

> คำขวัญ​

Slogan

> Slogan

モットー

> モットー

บริษัท เสลภูมิเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

90/23, 90/24 หมู่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Service & Consult
084-993-2415

Call center
033-060-271

TEL.
033-060-467

sales_sep@hotmail.com
selabhumicorp@hotmail.com
info@selabhumi-ent.com
selabhumi844@gmail.com